Friday, March 4, 2011

UPSR 2007 Matematik 1 (Soalan 1-20) Tips Serta Skema

Tips Skema Soalan UPSR / PMR / SPM
Soalan-soalan UPSR 2007 Matematik 1 (Soalan 1-20) Tips Serta Skema

S.1

J.1  i) 3 juta =  3  x 1 000 000
         4            4
                   = 3 000 000
                           4
          7 5 0 0 0 0
  4 | 3 0 0 0 0 0 0
       2 8
          2 0
          2 0
          .  . 0
               0
                . 0
                  0
                   . 0
                     0
                     . 0
                       0
                        .
      ii) 6 3  juta = 6 000 000 + 750 000
             4
                       = 6 750 000
Jawapannya adalah D. 6 750 000

S.2

J.2 i)  17    =  0.17
         100
                  0 . 1 7
      100 | 1 7 . 0 0
                 0
               1 7  0
               1 0  0
                  7  0 0
                  7  0 0
                  .   .  .
      ii) 3 17      =   3.0 + 0.17  =  3.17
             100

     iii) Di antara A, B, C dan D, kita dapati A 3.171 lebih besar daripada 3.17
Jawapannya adalah A. 3.171
S.3
                         Ringgit                 Sen        
J.3   i)   Ratus     Puluh    Sa .   Puluh  Sa
               1           0         4  .     9       5

           Daripada pecahan nilai ringgit dan sen di atas, kita dapati
           
           Ringgit
           Ratus   =  1   = RM 100
           Puluh   =  0   = RM 00
           Sa       =  4   = RM 4

           Sen
           Puluh   = 9   = 90 sen
           Sa       = 5   = 5   sen
          Hasilnya, RM 100 + RM 4 + 90sen + 5 sen
Jawapannya adalah D.

      S.4

J.4 i) Jumlah semua kotak (berlorek + tak berlorek) =  25
     ii) Jumlah kotak berlorek                                    = 6
    iii) peratus kotak berlorek daripada seluruh rajah =  6    x  100
                                                                                 25
                                                                              = 6 x 4
                                                                              = 24%
Jawapannya adalah C.24

S.5

J.5 i) Ciri -ciri piramid bertapak segiempat ialah ia mempunyai 8 bilangan tepi, 5 satah dan 5 bilangan bucu.
     ii) Ciri-ciri tersebut ada pada pepejal Q
Jawapannya adalah A. Q

S.6

J.6 i) Soalan berbentuk ini harus diuji satu persatu jawapannya.
 Ingat 1 000ml = 1 liter       
 
A. 1 000 ml   = 1 liter                                               0.48liter BENAR   
       480  ml  = 480 ml   x 1 liter
                       1 000 ml
                  =  0.480 liter (gerakkan 3 titik perpuluhan ke kiri)
B 1 000ml  = 1 liter                                                  1 liter 40ml BENAR
    1 040ml = 1 040ml   x 1 liter
                     1 000ml
                  = 1.040  liter (gerakkan 3 titik perpuluhan ke kiri)
C. 1 000ml = 1 liter                                                 1 1 liter SALAH
     1 140ml = 1 140ml    x 1 liter                                 4
                      1 000ml
                  = 1 14 liter = 1 7
                        100           50
D. 1 000ml = 1liter                                                   2.008 BENAR
     2 008ml = 2 008ml   x 1 liter
                      1 000ml
                  = 2.008 (gerakkan 3 titik perpuluhan ke kiri)

Jawapannya adalah C.

    

S.7

J.7     Ingat 35 = 5 x 7

        i) Bahagi 5, kemudian bahgi pula dengan 7

                   2 3 8 5 4                             3 4 0 7   baki 5 x 5 =25
           5 | 1 1 9 2 7 0      ====>    7 | 2 3 8 5 4
                1 0                                      2 1
                   1 9                                      2 8
                   1 5                                      2 8
                      4 2                                    . .  5
                      4 0                                         0
                         2 7                                      5 4
                         2 5                                      4 9
                            2 0                                      5
                            2 0
                            .  .
Jawapannya adalah C 3407 baki 25
S.8

J.8      i)    4 0 . 1 0
             -  2 9 . 0 4
                1 1 . 0 6

         ii)    1 1 . 0 6
             -    7 . 0 0
                   4 . 0 6
     Jawapannya adalah A. 4.06

S.9

J.9 i) Jika terdapat pelbagai operasi di dalam satu permasalahan matematik, sila hafal turutan penyelesaian ini


a) Selesaikan operasi di dalam kurungan terlebih dahulu. (....)
b) Selesaikan darab x dan bahagi /, dengan turutan di sebelah kiri diselesaikan dahulu
c) Selesaikan tambah + dan tolak, dengan turutan di sebelah kiri diselesaikan dahulu.
ii) Di dalam soalan ini selesaikan operasi
a) darab kemudian
b) operasi tambah

a)         5  8  9
    x          4  0
            0  0  0
      2 3 5  6    
      2 3 5  6  0

b)       4  2  5  2
   + 2  3  5  6  0
      2  7  8  1  2

iii) Bundarkan kepada puluh ribu yang terdekat

    2 7 8 1 2   kepada puluh ribu yang terdekat menjadi 30 000
Jawapannya adalah B 30 000
          
S.10

J.10 i) nombor bulat diselesaikan dahulu
         4 + 2 - 1
        = 5
      ii) Selesaikan pecahan,
          2    +   3    -   1
          3         4         2
     =  2  x 4   +  3 x 3  - 1 x 6
         3  x 4       4 x 3     2 x 6
    =  8          +  9         - 6
        12            12          12
    = 11
       12
    iii) Cantumkan nombor bulat dan pecahan
         = 5 + 11
                   12
        = 5 11
              12
S.11

J.11  i) Jika terdapat pelbagai operasi di dalam satu permasalahan matematik, sila hafal turutan penyelesaian ini

a) Selesaikan operasi di dalam kurungan terlebih dahulu. (....)
b) Selesaikan darab x dan bahagi /, dengan turutan di sebelah kiri diselesaikan dahulu
c) Selesaikan tambah + dan tolak, dengan turutan di sebelah kiri diselesaikan dahulu.
ii) Di dalam soalan ini selesaikan operasi
a) tolak kemudian
b) operasi tambah

a)   RM 3 5 0 . 0 0
    -RM 1 9 2 . 0 5
      RM 1 5 7 . 9 5

b) RM 1 5 7 . 9 5
  +RM 0 0 0 . 1 5
    RM 1 5 7 . 8 0

Jawapannya adalah A. RM 157.80
S.12

J.12  i) Oleh kerana jawapan yang diberi berbentuk xxx juta, maka tukarkan 400 000 dalam bentuk xxx juta
  
          Ingat bahawa 1 000 000  = 1 juta

         1 000 000    =  1 juta
            400 000    =  400 000      x 1 juta
                                 1 000 000
                             =   400 000     x 1 juta
                                1 000 000
                            = 4     juta
                               10
                            = 0.4 juta (gerakkan 1 titik perpuluhan ke kiri)
    ii) Selesaikan,

          0.5 juta
       + 0.4 juta
          0.9 juta

Jawapannya adalah A. 0.9juta
S.13

J.13 i) Selesaikan operasi tambah antara pecahan

           3    +   9
           5         10
=        3 x 2  + 9
          5 x 2     10
=        6   +  9
          10     10
=        15
          10
ii) jawapan dalam peratus

     15    x 100
     10
=   15   x 10
= 150 %

Jawapannya adalah A.150

S.14

J.14 i) Jawapan yang diberi adalah dalam bentuk x liter y ml, maka tukarkan isipadu Q, R dan S ke dalam bentuk liter dan ml.
       a)  Q = 1 1 liter
                   2
           
           1    =   0.5 liter
           2
                0 . 5        
           2 | 1 . 0
                0
                1  0
                1  0
                 .  . 
          1 liter  = 1 000 ml
         0.5liter =  0.5  x 1 000
                          1
                    = 500ml (gerakkan 3 titik perpuluhan ke kanan)
       Jadi, Q = 1 liter 500ml

b) R  = 7 liter
       10
              0 . 7
       10 | 7 . 0
              0
              7  0
              7  0
              .   .
    = 0.7 liter

1 liter = 1 000 ml

0.7liter = 0.7  literx 1 000
                1    liter
= 700ml (gerakkan 3 titik perpuluhan ke kanan)
Jadi, R = 700ml

c) S =  0.35liter
1 liter     = 1 000 ml

0.35liter = 0.35 liter x 1 000
                 1 liter
= 350ml (gerakkan 3 titik perpuluhan ke kanan)
Jadi, S = 350ml

ii) Tambahkan ketiga-tiga Q, R, S

   Q + R + S

           liter             ml
     Q    1               500
     R     0               700
 +  S     0               350
            1             1 550

=       liter                     ml               ===>     liter                   ml

    Q   1                       500                     Q     1                    500
     R   0                      700                      R     0                    700
 +  S  0                       350                      S     0                    350
         1              1 000 + 550                         1 + 1               550


=  2 liter 550 ml

Jawapannya adalah D

S.15

J.15 i) Tukarkan bentuk 4 2 jam   ke dalam bentuk jam dan minit
                                        3

       2    x   60    (1 jam = 60 minit)
       3
                  20
  =  2     x   60
      3
      1
  = 2 x 20 = 40minit
   ii) Selesaikan 

         Jam                Minit
          3                          6+3 10 
          4                     4 0
-        2                      5 5
         1                      4  5

Jawapannya adalah A. 1 jam 45 minit

S.16

J.16 i) Hitung markah setiap murid

         Azman    =  72
         Chong    =   58
         Muthu    =  64
         John       =  58

      ii)  Purata markah keempat- empat murid =  Jumlah markah 4 murid
                                                                          Bilangan Murid
           Jumlah markah 4 murid  =  A + C + M + J
                                                =  72+ 58+ 64+ 58
                                                = 252

          Bilangan Murid               = 4

         Purata  =   252
                            4
                     6 3
            4  | 2 5 2
                  2 4
                     1 2
                     1 2
                      . .
        Purata =  63 markah

Jawapannya adalah C. 63

S.17

J.17 Untuk menjawab soalan ini, pastikan anda membaca soalan dengan teliti. Jangan berhenti menjawab separuh jalan.
       i) Baki guli  =  1 240 - 200
                         = 1 040
      ii) Bilangan guli dalam sebuah bekas = 1 040
                                                                    8
                    1 3 0
            8 | 1 0 4 0
                    8
                    2 4
                    2 4
                    .  . 0
                         0
                         .
     iii) Bilangan guli dalam 3 buah bekas = 3 x 130
                                                            = 390 biji

Jawapannya adalah C. 390

S.18

J.18 Soalan ini juga memerlukan penelitian yang tinggi daripada anda. Pastikan anda membaca dan fahamkan kehendak soalan. Yang paling penting, jangan berhenti separuh jalan.
       i) Bilangan telur untuk membuat 5 biji kek = 2   x  60
                                                                          3
                                                                                 20
                                                                      = 2   x 60
                                                                          3
                                                                          1
                                                                     = 2 x 20
                                                                    = 40
      ii) Bilangan telur untuk membuat 1 biji kek = 40
                                                                           5
                                                                       = 8

    iii) Bilangan telur untuk membuat 8 biji kek  = 8 x 8
                                                                      = 64

Jawapannya adalah C. 64

S.19

J.19   i) Harga 5 pasang stokin = 5 x RM 6.75
                                               = RM 33.75
            Harga 1 pasang kasut  = RM 108
         ii) Jumlah harga               = RM 210.00
        iii) Jumlah harga               = Harga 5 pasang stokin + Harga 1 pasang kasut + Harga 1 baju
        iv)Harga 1 baju              = Jumlah harga - Harga 5 pasang stokin - Harga 1 pasang kasut
                                               = RM 210.00 - RM 33.75 - RM 108
                                               = RM 68.25

           Jawapannya adalah D. RM 68.25
S.20

J.20 i) Perbelanjaan Tan Selasa  = RM 1.40
           Perbelanjaan Tan Rabu   = RM 2.50

 ii) Purata Perbelanjaan Tan untuk 3 hari = RM 1.8
                                                              = Jumlah Belanja Tan untuk 3 hari
                                                                        Bilangan hari
  iii) Maka,
        Jumlah belanja Tan untuk 3 hari = Purata Tan untuk 3 hari  x Bilangan hari
                                                        = RM 1.80                        x 3
                                                        = RM 5.40
 iv)Belanja Tan Isnin = Jumlah Belanja Tan untuk 3 hari - Perbelanjaan Tan Selasa -Perbelanjaan Tan Rabu
                                = RM 5.40                                     - RM 1.40                        - RM 2.50
                                = RM 1.50

Jawapannya adalah B. RM 1.50

Bersambung.........
Sekiranya ada kemusykilan, sila nyatakan di bahagian comment....

3 comments:

wertyboyz said...

bagus juga...

Anonymous said...

dtrt

A H Rahmat said...

Ini hanyalah sebagai rujukan sahaja. Untuk berjaya dalam matematik, tiada jalan lain melainkan memperbanyakkan latihan. Good luck

Post a Comment