Friday, March 11, 2011

UPSR 2007 Matematik 2 Tips Serta Skema

Tips Skema Soalan UPSR / PMR / SPM
Soalan-soalan UPSR 2007 Matematik 2 Tips Serta Skema

S.1 State the digit value of 4 in the number 45 090.                                       [1 mark]
       Nyatakan nilai digit bagi 4 dalam nombor 45 090.


J.1  Puluh
       Ribu          Ribu        Ratus        Puluh       Sa
         4               5             0               9            0

Nilai digit yang diwakili oleh 4 di atas adalah Empat Puluh Ribu

S.2 .Diagram 1 shows a number line                                                        [1 mark]
        Rajah 1 menunjukkan satu garis nombor


State the value of K.
Nyatakan nilai K.

J.2 i) Perlu dilakukan kaedah cuba jaya.
     ii) Mula-mula tukarkan 1 kepada pecahan yang mempunyai pembawah 5

    1   =   5
              5
    iii) cuba satu persatu, bermula dengan 2       3           5
                                                              5   ,   5,     4,     5
Kita dapati nilai , K = 4      dengan mengikut turutan
                                  5
        

S.3 Diagram 2 shows Azwan’s dinner time.                                               [ 2 marks ]
       Rajah 2 menunjukkan waktu makan malam Azwan
Write the time in the 24-hour system.
Tuliskan waktu itu dalam sistem 24 jam


J.3 i) Bagi jam dalam sistem 24 jam, kita hanya perlu tambah 1200, bagi waktu selepas 12 tengah hari, hingga 11.59 malam.

ii)    jam     minit
        08       20
     + 12       00
        20       20

Waktunya adalah 2020S.4 .Diagram 3 shows a cuboid.                                                 [ 1 mark ]
       Rajah 3 menunjukkan sebuah kuboid
State the number of vertices.
Nyatakan bilangan bucu

J.4i) Pastikan anda tahu apa maksud bucu, satah dan tepi,
     Sila ingat,   bucu  = tempat pertemuan tepi (vertices)
                      satah  = permukaan rata (plane)
                      tepi    = garisan sempadan (edge)

ii) Bagi sebuah kuboid atau kubus, bilangan bucu ialah 8

S.5 Convert 87/100 to a decimal                                         [1 marks ]
      Tukarkan 87/100 kepada nombor perpuluhan


J.5                  0 . 8  7
         100  | 8 7  . 0 0
                      0
                   8 7   0
                   8 0   0
                      7   0  0
                      7   0  0
                      .    .   .

Jawapannya ialah 0.87

S.6  408 × 37 =                                                     [ 1 marks ]

J.6              4   0   8
        x              3   7
              2   8   5   6
          1  2   2   4     
          1  5   0   9   6

S.7           2 1/9 -2/9 =                                                 [2 marks ]

J.7 i)   2 1       =    99  +  1       =    19
             9              9     9      9              9

    ii)    19    -   2     =   17
            9         9            9

   iii)  17
          9
                        1 baki 8
    =       9  |  1  7
                        9
                        8

   =    1 8
            9

 
S.8 5.71 + 18.6 =                                            [2 marks ]

J.8       1  8  .   6   0
       +      5  .   7   1
           1  2  .   8   9

Jawapannya ialah 12. 89

S.9 Calculate 1.27 l ÷ 10                                    [ 2 marks ]
      Give your answer, in ml
      Hitung 1.27 l ÷ 10
      Beri jawapan, dalam ml


J.9             0  .  1   2   7    1
         10  |  1  .  2   7   1    0
                  0
                  1     2
                  1     0
                         2   7
                         2   0
                              7   1
                              7   0
                                   1   0
                                   1   0
                                   .    .

Jawapannya ialah 0.1271

S.10 RM12 + 65 sen + RM1.50 =                                    [ 2 marks

J.10       RM   1  2   .  0   0
              RM      1   .  5   0
       +     RM      0   .  6   5
              RM   1  4  .  1   5

Jawapannya ialah RM 14.15

S.11 6 days × 9 = weeks days                                     [ 2 marks ]
        6 hari × 9 = minggu hari


J.11  i) 6 x 9  = 54 hari
        ii) Harus diingat bahawa 7 hari = 1 minggu, maka

            54     =    7minggu baki 5 hari
             7
                               7  baki 5
          ===>  7  |  5 4
                            4 9
                               5
   Jawapannya  ialah 7 minggu 5 hari

S.12 Calculate 4.03 km – 750 m.                                         [ 2 marks ]
        Give your answer, in m.
        Hitung 4.03 km – 750 m.
        Beri jawapan,dalam m.


J.12 i) Soalan mengkehendaki jawapan dinyatakan dalam unit m, maka
         Tukarkan dahulu semua unit ke dalam unit m terlebih dahulu.

      ii)  1  km       =    1 000m
           4.03 km   =    4.03 km  x 1 000 m
                                   1    km
                          =  4 030 m (gerakkan 3 titik perpuluhan ke kanan)
    iii)    4 0 3 0
        -     7 5 0
           3  2 8 0

 Jawapannya ialah 3 280 m

S.13 642 ÷ 2 x 3 =                                                         [ 2 marks ]

J.13
i) Jika terdapat pelbagai operasi di dalam satu permasalahan matematik, sila hafal turutan penyelesaian ini

a) Selesaikan operasi di dalam kurungan terlebih dahulu. (....)
b) Selesaikan darab x dan bahagi /, dengan turutan di sebelah kiri diselesaikan dahulu
c) Selesaikan tambah + dan tolak, dengan turutan di sebelah kiri diselesaikan dahulu.
ii) Di dalam soalan ini selesaikan operasi
a) bahagi kemudian
b) operasi darab
         3  2  1
  2  |  6  4  2
         6
         .  4
            4
            .   2
                2
                .

       3  2  1
 x            3
       9  6  3

Jawapannya ialah 963

S.14 ( 252 + 84 ) ÷ 14 =                                                     [ 2 marks ]

J.14  Seperti dalam soalan 13,
i) Jika terdapat pelbagai operasi di dalam satu permasalahan matematik, sila hafal turutan penyelesaian ini

a) Selesaikan operasi di dalam kurungan terlebih dahulu. (....)
b) Selesaikan darab x dan bahagi /, dengan turutan di sebelah kiri diselesaikan dahulu
c) Selesaikan tambah + dan tolak, dengan turutan di sebelah kiri diselesaikan dahulu.
ii) Di dalam soalan ini selesaikan operasi
a) di dalam kurungan kemudian

b) operasi bahagi

a) ( 252 + 84)  = 336
b)  336
      14
                      2  4
    =   14  |  3  3  6
                  2  8
                      5  6
                      5  6
                      .   .
Jawapannya ialah 24
  

S.15 Diagram 4 shows a rectangle JKLM and a right angled triangle LKN. [ 3 marks ]
         Rajah 4 menunjukkan segiempat tepat JKLM dan segitiga bersudut tegak LKNJKN is a straight line.The length of KN is equal to the length of KL.Calculate the area,
in cm², of the coloured region.
JKN ialah garis lurus,panjang KN sama dengan KL.Hitung luas,dalam cm²,
kawasan yang berwarna


J.15  i) Luas Kawasan Berlorek = Luas Segitiga JKL + Luas Segitiga  KLN

ii) Luas segitiga JKL = 1  x  luas segiempat tepat JKLM
                                   2
                                = 1  x  6  x 8
                                   2
                                = 24 cm2
iii) Luas segitiga KLN = 1   x Panjang KN x Panjang KL
                                      2
                                  = 1   x   6    x   6
                                     2
                                 = 18cm2
iv) Luas kawasan berlorek = 24 cm2 + 18 cm2
                                         = 42 cm2

S.16 Diagram 5 shows the volume of water in beaker J and beaker K. [ 3 marks ]
        Rajah 5 menunjukkan isipadu air dalam bikar J dan K

Calculate the volume of water, in ml that need to be poured from beaker J to beaker K so
that both beaker contain the same valume of water.
Hitung isipadu air ml yang perlu dituang daripada bikar J ke bikar K supaya kedua-dua
bikar mengandungi isipadu air yang sama.

J.16 i)  Jumlah isipadu air yang sama = Isipadu Bikar J + Isipadu Bikar K
                                                                              2
                                                       = 925 ml       +     475ml
                                                                       2
                                                       = 700ml
       ii) Isipadu yang perlu dituang    = Isipadu J - Jumlah isipadu air yang sama
                                                      =  925 ml  - 475 ml
                                                      = 450 ml

Jawapannya ialah 450ml

S.17 Diagram 6 shows a collaction of three types of shapes. [ 3 marks ]
        Rajah 6 menunjukkan koleksi tiga jenis bentuk


Calculate the percentage of   the triangle of the whole collection.
Hitung peratusan bentuk segitiga daripada seluruh koleksi itu

J.17 i) Jumlah bentuk segitiga = 5
ii) Jumlah seluruh bentuk = 20, maka
iii) Peratusan bentuk segitiga daripada seluruh bentuk ialah
              x    100  
           20
  ==>  100
             4
 ==>  25%S.18 Diagram 7 shows the price of a racket and shuttlecock [ 3 marks ]
        Rajah 7 menunjukkan harga sebatang raket dan sebiji bulu tangkis

 

Samad has RM50.He buys a racket and 6 shuttlecocks How much money does he have left ?
Samad ada RM50.Dia membeli sebatang raket dan 6 biji buku tangkis.Berapakah baki
wang Samad ?

J.18i) Harga sebatang raket     = RM 35
         Harga 6 biji bulu tangkis = 6 x RM 1.20
                                               =  RM 7.20
      ii) Jumlah pembelian    =   RM 35 + RM 1.20
                                        =   RM 36.20
      iii) Baki                      =  RM 50.00 - RM 36.20
                                       = RM 13.80

Jawapannya ialah RM 13.80

S.19 Table 1 shows the time taken by Mohan to revise his lesson. [ 3 marks ]

        Jadual 1 menunjukkan masa yang diambil oleh Mohan untuk mengulangkaji
        pelajarannya

      Subject                                Time taken
 Mata pelajaran                    Masa yang diambil

Mathematics                          1 hour 30 minutes
Matematik

Science                                         3/4 hour
Sains

                             Table 1
                             Jadual 1

Mohan starts his revision at 2.15 p.m.At what time does Mohan finish his revision ?
Mohan mula mengulang kaji pada pukul 2.15 p.m Pada pukul berapakah Mohan selesai
mengulang kaji pelajarannya ?


J.19  i)  Masa untuk mengulangkaji sains = 3   jam
                                                               4
          3   x    60     =    45 minit
          4  

ii)                      jam      minit                          jam     minit                     jam      minit
  Waktu mula     14        15        ===>           14        15   ====>         14         15
   matematik        1         30                              1        30                         1         30
   sains                           45                                        45                                    45
                         15        90                            15      60 + 30              15 + 1     30

Jawapannya ialah pukul 1630

S.20 Table 2 shows the volume of water in 4 containers R, S, T and U. [ 2 marks ]

         Jadual 2 menunjukkan isipadu air dalam 4 buah bekas R, S, T dan U.

Container                Volume of water ( l )
Bekas                       Isipadu air ( l )
  R                                 6
  S                               7.2
  T                               4.4
  U                              5.6

              Table 2
             Jadual 2

Calculate the average volume of water in a container
Hitung purata isipadu air dalam sebuah bekas
J.20 i) Purata isipadu air dalam sebuah bekas = Jumlah isipadu air dalam kempat-empat bekas
                                                                             Bilangan bekas
                                                                     = 6 + 7.2 + 4.4 + 5.6
                                                                                  4
                                                                     = 23.2
                                                                          4
                                                                     = 5.8 liter

Sekian dan Selamat Maju Jaya
Sekiranya ada pertanyaan, sila kemukakan di ruangan komen........

0 comments:

Post a Comment