Monday, February 14, 2011

UPSR 2005 Matematik 1 (Soalan 21-40) Tips Serta Skema

Tips Skema Soalan UPSR / PMR / SPM
Soalan - soalan UPSR 2005 Matematik 1 (Soalan 21-40) Tips Serta Skema

S21. Rajah 7 menunjukkan waktu Johana makan malam.
        Selepas 35 minit, Johana mula membuat latihan matematik.
        Pukul berapakah dia mula membuat ;latihan itu?
        A. 0715    B. 0825    C.  1915   D. 2025

J21. i) Soalan menunjukkan jam jarum yang mempunyai angka 1 hingga 12. Kedudukannya adalah pada pukul 7.50 malam. 7.50pm ditukarkan kepada sistem 24 jam perlulah ditambah 12 menjadi 1950.(Kerana lebih daripada jam 12.00 tengahari)
      ii) Selepas ditambah 35 minit ia menjadi
                                                                                                 1   1
           1 9 5 0                                                                           1 9 5 0
     +          3 5                                                                        +       3 5  
           1 9 8 5   Ingat bahawa 1 jam bersamaan 60 minit,           2 0 2 5
                         80 minit bersamaan 1 jam 20 minit

Jawapannya adalah D. 2025

S22. Jadual 2 menunjukkan panjang tali yang diperlukan untuk mengikat sebuah kotak X dan sebuah kotak Y.

    Kotak                         Panjang Tali

      X                                  1.05m
      Y                                   80cm

Hitungkan jumlah panjang, dalam m, tali yang diperlukan untuk mengikat 6 buah kotak X dan 3 buah kotak Y.
A. 8.70      B. 8.95      C. 11.10       D.  11.40

J22.   i) Tali untuk 6 buah kotak X   ====>   6  x  1.05m  =  6.30m
         ii) Tali untuk 3 buah kotak Y  ====>    3  x  80cm   = 240cm
        iii) Tukarkan unit cm kepada m ====>  240cm = 2.40m  (Ingat bahawa 1m = 100cm)
                                                                     240.0 bahagi 100 (gerakkan 2 titik perpuluhan ke kiri)
        iv) Jumlahkan semuanya
              6.30 m     +    2.40 m     =     8.70 m
Jawapannya adalah A. 8.70

S23.Rajah 8 menunjukkan berat sebuah beg.
Apabila 5 buah buku dimasukkan ke dalam beg itu, beratnya menjadi 2.3kg. 5 buah buku itu sama berat.
Berapakah berat, dalam g, sebuah buku itu?

A.   120     B. 340     C.  460    D.   600

J23. i) Kenalpasti berat asal beg. Di dalam soalan ini berat asal sebuah beg adalah 1.7kg
       ii) Apabila dimasukkan 5 buku, jumlah berat menjadi 2.3kg. Ini bermakna berat 5 buah buku itu adalah
           2.3 - 1.7  =  0.6 kg
      iii) Berat sebuah buku adalah  0.6/5 = ?

               0 . 1 2    
          5 | 0 . 6 0
               0
                .   6
                    5
                    1 0
                    1 0
                     . .

        iv)  0.12 kg   tukarkan kepada g berdasarkan kehendak soalan. (Ingat 1kg = 1000g)
   
             1kg                       =  1 000g
             0.12kg  x  1 000   =  120.0g

             0.12kg     x 1 000g = 120.0g (gerakkan 3 titik perpuluhan ke kanan)
               1 kg
            Jawapannya adalah A. 120


S24. Jadual 3 menunjukkan kandungan dan bilangan botol susu segar yang dibeli oleh Salmi.

                 Kandungan Sebotol                     Bilangan Botol
                        250ml                                           3
                        500ml                                           5
                       1.25liter                                         2

Berapakah jumlah isipadu susu segar, dalam liter, yang dibeli oleh Salmi?

A.  2.00     B. 3.50     C. 4.70      D. 5.75

J24. i) Jumlahkan semua isipadu
          a)  250ml x 3  = 750ml
          b)  500ml x 5 = 2 500ml
          c) 1.25 l x 2   =  2.50 l
      ii) Tukarkan semua unit isipadu ke dalam liter.(Ingat 1liter = 1 000ml)
          a) 1 000ml = 1 liter
              750ml    =  750ml     x    l liter    =   0.75liter
                                1 000ml
         b)  1 000ml = 1 liter
               2 500ml = 2 500ml   x 1 liter    =  2.50liter
                                1 000ml
         c) 2.50liter
     iii) Jumlahkan semua isipadu dalam liter
          0.75 + 2.50 + 2.50    =  5.75 liter
  Jawapannya adalah D. 5.75

S25. Dalam suatu ujian, Hafiz mendapat 87 markah. Gopal mendapat 9 markah lebih daripada Hafiz. Lee Hong mendapat 6 markah kurang daripada Gopal.

Berpakah purata markah mereka?
A.  91         B.  88       C. 83     D. 79

J25. i) Hafiz dapat 87 markah
       ii) Gopal dapat 9 lebih daripada Hafiz            =  87 + 9 = 96
      iii) Lee Hong dapat 6 kurang daripada Gopal  = 96 - 6   = 90
      iv) Kira purata markah mereka semua
          Hafiz + Gopal + Lee Hong =====>   87 + 96 + 90    =  91
                       3                                                    3

Jawapannya adalah A. 91

S26. Jumlah berat Salleh, Kassim, Ani, Yong dan Vellu ialah 215kg. Purata berat Salleh dan Kassim ialah 45kg. Jumlah berat Yong dan Vellu ialah 84kg.
Hitungkan berat Ani.

A. 35kg     B.  39kg     C. 41kg       D.  43kg

J26. i) Jumlah berat kelima-lima orang   adalah 215kg
       ii) Purata berat Salleh dan Kassim ialah 45kg. Ini bermakna jumlah berat Salleh dan Kassim adalah
           45  +  45  = 90 kg
         Ingat purata adalah      jumlah berat      = 45 kg   =  (90)
                                            bilangan orang                        2
      iii) Jumlah berat Yong dan Vellu ialah 84kg
      iv) Berat Ani adalah = (Jumlah kelima-lima) - (Jumlah Salleh dan Kassim) - (Jumlah Yong dan Vellu)
                                 
                                             =    215             -            90                            -       84
                                             =  41kg

     Jawapannya adalah C.41kg

S27.  Carta 9 ialah carta palang yang menunjukkan bilangan penduduk empat taman perumahan W,X,Y dan Z.
Penduduk itu terdiri daripada bangsa Melayu, Cina dan India. Daripada jumlah penduduk itu 55% adalah bangsa Melayu, 3/10 adalah bangsa Cina dan selebihnya bangsa India.
Berapakah jumlah penduduk bangsa India dalam empat taman perumahan itu?

J27. i) Daripada carta palang yang diberikan, jumlah penduduk
          W = 300 orang
          X  = 450 orang
          Y  = 200 orang
          Z   = 350 orang
          Jumlahnya adalah
          300 + 450 + 200 + 350  = 1 300orang
      ii) 55% Melayu
          3   x  100  =  30% Cina
         10
         % India  = 100% - 55% - 30% = 15%
     iii) Jumlah India = 15%  x  1 300 orang

         ===>    15     x     1 300     ====> 15 x 13  = 195 orang
                     100

        Jawapannya adalah A. 195

S.28 Rajah 10 ialah piktograf yang menunjukkan jualan basikal selama empat bulan.

Jun                  Z     Z
Julai                Z     Z   Z   Z   Z   Z
Ogos              Z     Z   Z   Z
September      Z     Z

Z mewakili 6 buah basikal

Berapakah beza bilangan jualan bulan Julai berbanding dengan purata jualan empat bulan tersebut?

A.   9     B. 12     C.  15    D. 21

J.28 i) Jualan Julai            =  6 x 6 = 36 basikal
           Jualan Ogos          = 4 x 6 = 24 basikal
           Jualan September  = 2  x 6 = 12 basikal
           Jualan Jun             = 2 x 6  = 12 basikal
       ii) Purata jualan 4 bulan  =    Jun   +  Julai + Ogos + September  =  12 + 36 + 24 + 1284    = 21
                                                                       bilangan bulan                          4                        4
      iii) Beza jualan Julai berbanding purata 4 bulan   =   36   -  21    =  15 buah basikal

Jawapannya adalah C.15

S29. Rajah 11 menunjukkan gabungan sebuah segiempat sama PQRS dan tiga segitiga sama sisi STP, PUQ dan QVR.


Jumlah panjang sisi PQRS ialah 32cm.
Hitungkan perimeter, dalam cm, kawasan berlorek.
A.     48     B.    72      C.      80     D. 96

J29. i) Jumlah panjang sisi PQRS = 32 cm
           Jumlah panjang satu sisi PQRS = 32/4 = 8cm
       ii) Jumlah kawasan berlorek terdiri daripada 3 segitiga sama sisi berukuran 8cm setiap sisi.
           Ini bermakna setiap segitiga mempunyai 3  x  8 = 24 cm perimeter
      iii) Jumlah perimeter 3 segitiga adalah =  3  x  24  = 72cm perimeter
    Jawapannya adalah B.72

S.30 Rajah 12 menunjukkan sebuah lantai berbentuk segiempat tepat PQRS. Tiga helai permaidani berbentuk segiempat sama yang sama besar diletakkan di atas lantai itu. Setiap permaidani itu berisi 5m.

Hitungkan luas, dalam m2, kawasan yang tidak dilitupi permaidani itu.
A. 165      B.  180      C.190       D. 215

J.30 i) Jumlah luas PQRS = 20m  x  12m           =  240m2
       ii) Jumlah luas satu permaidani = 5m x 5m   =  25m2
           Jumlah luas 3 permaidani     = 3  x 25m2 = 75m2
     iii) Jumlah luas kawasan tidak dilitupi = Luas PQRS - Luas 3 permaidani
                                                             =       240m2   -  75m2
                                                             =       165m2
 Jawapannya adalah A.165m2

S.31 Rajah 13 menunjukkan sebiji agar-agar berbentuk kuboid.

1/3 daripada agar-agar itu telah dimakan.
Berapakah isipadu, dalam cm3, baki agar-agar itu?
A.   144      B. 288      C.  384     D. 576

J.31 i) Isipadu agar-agar =  12cm x 8cm  x 6cm = 576cm3
       ii) Jumlah dimakan = 1/3, ini bermakna jumlah baki agar-agar ialah 2/3: 1/3 + 2/3 = 3/3 = 1
          Jumlah baki agar-agar =  2   x  576    =  1152    = 384cm3
                                                3                        3
       Jawapannya adalah C. 384

S.32 Sebuah bekas boleh diisi penuh dengan guli berjumlah antara 200 biji hingga 250 biji. Amran ingin mengisi penuh 6 buah bekas yang sama dengan guli itu.
Apakah anggaran paling sesuai bagi jumlah guli yang diperlukan oleh Amran?

A. 300    B. 450      C. 1 380    D. 2 700

J.32 i) anggaran minimum guli bagi 6 buah bekas  =  6  x  200 = 1200 biji guli
       ii) anggaran maksimum guli bagi 6 buah bekas = 6 x 250 = 1500 biji guli
      iii) Daripada jawapan A,B,C dan D, hanya C. 1 380 yang terletak di antara 1200 hingga 1500.
Jawapannya adalah C. 1 380

S.33 Jadual 4 menunjukkan harga kos dan peratus keuntungan bagi dua barang yang dijual oleh Encik Raju.

Encik Raju menjual 4 buah beg dan 6 buah jam tangan.
Hitungkan jumlah keuntungan yang diperoleh Encik Raju.
A. RM 18    B. RM72     C. RM96     D. RM120

J.33  i) Keuntungan seunit Beg               =  15    x   RM40    =  RM6
                                                                100
       ii) Keuntungan seunit Jam tangan    =  10    x RM 120    = RM12
                                                                100
      iii) Keuntungan 4 buah beg             =   4  x  RM6            = RM24
      iv) Keuntungan 6 buah jam tangan  =   6  x  RM12          = RM72
      v) Jumlah keuntungan 4 beg dan 6 jam =   RM24  + RM72 = RM96
Jawapannya adalah C.RM96 

S.34

J.34 i) Masa aktiviti kelas tambahan 1545 - 1415 =
            jam           minit
            1 5           4 5
       -   1 4           1 5 
               1           3 0
       ii) Masa bermain bola sepak  1830 - 1645 =
           jam           minit
           18              30
       -   16              45
              1             45      2 pinjam 1 daripada 8 menjadikannya 2+6 = 8; 8 -4 = 4

     iii) Jumlah kedua-dua masa =  1jam 30minit + 1jam 55 minit =

          jam         minit
             1           30
      +     1           45 
             3           15

Jawapannya adalah B. 3 jam 15 minit

S.55

J.35  i) Jarak P ke Q = Jarak Q ke R  =  4 500m
        ii) Jaras R ke S = 1/4 daripada P ke R
            Jarak P ke R = 4 500m + 4 500m  =  9 000m
            Jarak R ke S = 1   x  9 000m  =  2 250m
                                    4
       iii) Jarak P ke S = Jarak P ke Q   + Jarak Q ke R + Jarak R ke S
                                = 4 500m           + 4 500m          + 2 250m
                                = 11 250m
       iv) Soalan mengkehendaki jarak P ke S dalam km. (Ingat 1km = 1000m)
                1 000m    =   1 km
              11 250m    =  11 250m    x 1 km
                                      1 000m
                                = 11.25km (11 250.0 digerakkan 3 titik perpuluhan ke kiri)
Jawapannya adalah D. 11.25

S.36
J.36 i) jualan minimum sehari                       = 150 liter air
          jualan maksimum sehari                     = 170 liter air
      ii) jualan minimum 2 minggu (14 hari)     =  14 x 150  = 2 100 liter air
          jualan maksimum 2 minggu (14 hari)  =  14 x 170  = 2 380 liter air
     iii) Lihat pada jawapan A,B, C dan D dan cari jumlah yang terletak di antara 2 100 dan 2 380.
         Kita dapati C. 2 300 terletak di antara 2 100 dan 2 380.
Jawapannya adalah C. 2 300

S.37
J.38 i) Harga kasut sebelum diskaun                                 = RM 270
          Harga jaket sebelum diskaun                                  = RM 230
       ii)Duit kepunyaan Arif                                                = RM 300
          Jumlah potongan kasut Arif dengan diskaun 20%    = 20 x RM270   =  RM54
                                                                                          100
          Jumlah harga kasut Arif selepas diskaun                 = RM 270 - RM54 = RM216

          Duit baki Arif                                                      = RM 300 - RM 216 = RM84
      iii)Duit kepunyaan Musa = RM 250

          Jumlah potongan jaket Musa dengan diskaun 10% = 10 x RM230 = RM23
                                                                                         100
          Jumlah harga jaket Musa selepas diskaun               = RM 230 - RM23 = RM207
        
          Duit baki Musa                                                   = RM 250 - RM 207 = RM43

      iv) Beza duit baki Arif dan Musa                                = RM84 - RM43   = RM41

Jawapannya adalah D. RM41

S.39
J.39 i) Pernyataan yang mana betul.
          A. Jumlah penduduk Kampung Sentosa kurang daripada 1 400.
               Jumlah penduduk Kampung Sentosa = 189 + 286 + 495 + 455
                                                                       = 1 425.
              1 425 > 1 400. Maka pernyataan ini SALAH
          B. Jumlah penduduk dewasa adalah dua kali ganda kanak-kanak
               Jumlah dewasa                = 495 + 455 = 950
               Jumlah kanak-kanak       = 189 + 286 = 475
               2 x jumlah kanak-kanak  = 2 x 475     = 950
               950 = 950. Maka pernyataan ini BENAR.
         C. Jumlah kanak-kanak perempuan lebih ramai daripada jumlah lelaki dewasa
              Jumlah kanak-kanak perempuan           = 286
              Jumlah lelaki dewasa                            = 495
              495> 286. Maka pernyataan ini SALAH.
         D. Beza antara lelaki dan perempuan dewasa adalah 150
              Jumlah lelaki dewasa                           =  495
              Jumlah perempuan dewasa                  = 455
              Beza                                                   = 495 - 455  = 40
              Bezanya hanya 40 dan bukan 150. Maka pernyataan ini SALAH.
Jawapannya adalah B. Jumlah penduduk dewasa adalah dua kali ganda kanak-kanak.

S.40J.40 i) Cari perimeter Rajah 17 :
                                                     9.5cm + 12.5cm + 14cm = 36cm
      ii) Cari perimeter A,B,C dan D serta bandingkannya dengan Rajah 17:
          Perimeter A = 12cm +12cm +7cm + 7 cm        =  38cm
          Perimeter B = 8cm   +  8cm +10cm+10cm       = 36cm

          Perimeter C = 8cm  +17cm +15cm                   = 40cm

          Perimeter D = 13cm +13cm +13cm                  = 39cm
     iii) Kita dapati Perimeter B = Perimeter Rajah 17   = 36cm
         Jawapannya adalah B

Sekian dan Selamat Maju Jaya.
Sekiranya ada pertanyaan, sila kemukakan di ruangan komen...

0 comments:

Post a Comment