Tuesday, June 7, 2011

UPSR 2009 Matematik 1 (Soalan 21-40) Tips Serta Skema

Tips Skema Soalan UPSR / PMR / SPM

UPSR 2009 Matematik 1 (Soalan 21-40) Tips Serta Skema

S.21

J.21 i) Untuk menyelesaikan soalan ini, cari bilangan mangsa di Indah dan Suria. Kemudian bandingkan ketiga-ketiga tempat tersebut dengan jawapan A,B, C dan D untuk mendapatkan jawapan yang benar.

a) Jaya  =  15 476 mangsa
b) Indah = Bilangan Jaya - 2253 = 15 476 - 2253 =  13 223
c) Suria = 1   x  Jaya   = 1   x  15 476
                 2                    2
             = 7 738
ii) Daripada pernyataan A,B, C dan D, pernyataan A adalah benar.
Jawapannya : A. Suria mempunyai bilangan mangsa yang paling sedikit

S.22

J.22 i) Kira Jumlah lencana bagi Kelvin dan Jeya dahulu
Jumlah Kelvin = 300
Jumlah Jeya = 300  +  1 x 300
                                    4
                   = 300 + 75  = 375
ii) Jumlah baru Kelvin setelah memberi 3 lencananya kepada Halim
                                                                5
                  =  2  x 300
                      5
                 = 120
iii) Jumlah Kelvin dan Jeya menjadi
                =  120 + 375
                =  495
Jawapannya : B 495

S.23

J.23 i) Kira jumlah yang tinggal selepas 2 diberi kepada adiknya
                                                                5
       3   x  840
       5
 =  504
ii) Kira bilangan guli yang tinggal selepas 1 daripada jumlah yang tinggal diberi kepada Ratnam
                                                                    4
   3  x 504 
   4
= 378 biji guli yang tinggal

Jawapannya : A 378


S.24

J.24 i) Maklumat yang diberi menyatakan 40% bekas diisi oleh jus mangga.
          Ini bermakna 60% bekas diisi oleh jus oren.
      ii) Jumlah ruangan = 5 x 5 = 25 ruangan yang sama besar

iii) Oleh itu, jumlah ruangan jus oren = 60% x 25
     ===>  60  x  25
                100
            = 15 ruangan
Jawapannya : D 15

S.25

J.25 i) Cari harga seunit barang bagi tiap-tiap barang
          a) harga seunit Gula = Jumlah harga gula
                                              Kuantiti Gula
                                       = RM 4.35
                                            3kg
                                       = RM 1.45
         b) harga seunit Susu = Jumlah harga susu
                                            Kuantiti Susu
                                        = RM 16.25
                                              5 liter
                                        = RM 3.25
        c) harga seunit Beras = Jumlah harga beras
                                             Kuantiti Beras
                                        = RM 32.00
                                              20 kg
                                       = RM 1.60
ii) Kira jumlah yang perlu dibayar oleh Puan Tina satu persatu
    a) Jumlah gula Puan Tina  = Harga seunit gula x kuantiti gula
                                           = RM 1.45 x 3kg
                                           = RM 4.35
   b) Jumlah susu Puan Tina  = Harga seunit susu x kuantiti susu
                                           = RM 3.25 x 4liter
                                           = RM 13.00
   c) Jumlah beras Puan Tina  = Harga seunit berat x kuantiti beras
                                           = RM 1.60 x 10kg
                                           = RM 16.00
iii) Jumlah yang perlu dibayar oleh Puan Tina = Jumlah gula + Jumlah susu + Jumlah beras
                                                                    = RM 4.35  + RM 13.00  + RM 16.00
                                                                    = RM 33.35
Jawapannya : A RM 33.35
                             

S.26

J.26 i) Berdasarkan maklumat di atas, jumlah wang Zairi = RM 54.00
ii)  a) Harga beras yang dibeli = Harga seunit beras x kuantiti beras
                                         = RM 1.90  x  20kg
                                         = RM 38.00
     b) Harga tepung yang dibeli = Harga seunit tepung x kuantiti tepung
                                         = RM 1.50  x  6kg
                                         = RM 9.00
    c) Harga gula yang dibeli = Harga seunit gula x kuantiti gula
                                         = RM 1.40  x  8kg
                                         = RM 11.20
    d) Jumlah harga semua barang = RM 38.00 + RM 9.00 + RM 11.20
                                                  = RM 58.20
iii) Beza di antara jumlah bayaran = RM 58.20 - RM 54.00
                                                  = RM 4.20
iv) Ini bermakna, pernyataan D adalah yang paling tepat.

S.27

J.27 i) Pnyelesaian bagi soalan ini ialah 10 05 - 2 1/4 jam = ?
      ii) Tukarkan 2 1/4 jam kepada bentuk jam dan minit
            1 x 60 = 15 minit
            4
     Ini bermakna perjalanan tersebut mengambil masa 2 jam 15 minit
    iii) Selesaikan operasi tolak tersebut. (Ingat bahawa 1 jam = 60 minit)

          Jam             minit     ====>   Jam         minit  ====>  Jam    minit
           10               0 5                      9         60+5                  9        65
      -      2               1 5                -    2            15               -   2        15
                                                                                               7        50

Jawapannya : B 7.50a.m.
                             

S.28

J.28 i) Panjang kayu = 15 x 30 cm
                                = 450 cm
      ii) Tukarkan unit cm kepada m (100cm = 1m)
           100cm    =  1 m
           400cm    =  450cm   x  1m
                              100cm
                         = 4.50m
Jawapannya : B 4.5

S.29

J.29 i) Tinggi David              = 173cm
           Tinggi adik David      = 173cm - 35cm = 138cm
           Tinggi kedua-duanya = 173cm + 138cm = 311cm
       ii) Tinggi ayah mereka    = Tinggi kedua-duanya - 145cm
                                            = 311cm - 145cm
                                            = 166cm
Jawapannya: B. 166cm

S.30

J.30 i) Kira jumlah berat masing-masing
           Chong = 62kg
           Amir = 62 + 10 = 72kg
           Muthu = 72 - 5 = 67kg
           Wani  = 48.5kg
     ii) Susunkan turutan mengikut yang paling berat kepada yang kurang berat
         Amir, Muthu, Chong, Wani
Oleh sebab itu, pasangan yang paling berat ialah Amir dan Muthu
Jawapannya:  D. Amir, Muthu

S.31

J.31 i) Tukarkan 34.2kg ke dalam bentuk kg dan g
          Ingat 1 kg   = 1 000g
                   0.2kg = 0.2 kg  x  1 000g
                                   1 kg
                             = 200 g
        Maka, 34.2 kg  = 34 kg 200g

 ii) Tambah ketiga-tiga berat beg W,X dan Y

                      kg                g      ===>    kg                  g  ===>    kg               g
        W          34              200                 34               200              34            200
        X           27              940                 27               940              27            940
   +   Y           31                55                 31                 55              31              55
                      92            1195                 92     1000+195              93            195

Jawapannya: C 93 kg 195g
          

S.32

J.32 i) Jumlah isipadu dalam satu daripada sembilan botol = 1 liter 350 ml  = 1.350liter
       ii) Jumlah keseluruhan 9 botol = 9 x 1.350 liter = 12.150 liter
      iii) Isipadu Y = Jumlah Isipadu keseluruhan - Isipadu X
                          = 12.150 - 4.000
                          = 8.150 liter
Jawapannya : B. 8.15

S.33

J.33 i) Luas segitiga besar = (tapak x tinggi)
                                                    2
                                       = ( 9 x 7)
                                               2
      ii) Luas segitiga kecil  = (tapak  x tinggi)
                                                  2
                                       = ( (13-9)  x ( 7-2))
                                                      2
     iii) Luas keseluruhan kawasan berwarna = Luas segitiga besar + Luas segitiga kecil
                                                                  =  ( 9 x 7)                  + ( (13-9) x ( 7-2))
                                                                            2                                   2
Daripada A, B, C dan D, Jawapannya : A

S.34

J.34 i) Jisim Beg yang berisi 5 buah buku = 4.10 kg  = 4 kg 100g
       ii) Jisim beg kosong                          = 3 kg
                                                                  4
            Ingat 1 kg      = 1 000g
            Maka 3 kg    = 3  x 1 000g
                      4            4
                                = 750g
      iii) Jisim 5 buah buku = Jisim Beg yang berisi 5 buah buku - Jisim beg kosong
                                       =      4 kg 100 g                              - 750g
                                       = 3kg 350 g  =  3.350kg
     iv) Purata jisim sebuah buku = Jisim 5 buah buku
                                                     Bilangan buku
                                                = 3.350 kg
                                                          5
                                                = 0.67 kg
     v) Tukarkan unit kg kepada g.
                      1 kg      =   1 000g
         Maka, 0.67kg    =   0.67 kg   x 1 000g
                                         1 kg
                                   = 670 g
Jawapannya : A. 670
   
       
S.35

J.35 i) Jumlah buku dibaca pada bulan January dan Februari = (3 + 5) x 4
                                                                                                 = 8 x 4
                                                                                                 = 32
      ii) Jumlah buku dibaca pada bulan Mac = 25  x  32
                                                                         100
                                                                      = 1 x 32
                                                                         4
                                                                      = 8 buah buku
    iii) Jumlah buku dibaca Januari - Mei = 32 + 8 + ( 10 x 4)
                                                                  = 32 + 8 + 40
                                                                  = 80 buah buku
  iv) Purata buku dibaca sebulan = Jumlah buku dibaca Januari - Mei
                                                           Bilangan Bulan
                                                    = 80
                                                        5
                                                    = 16 buah buku
Jawapannya : C. 16

S.36

J.36 i) Panjang sebuah petak = lebar sebuah petak = 24
                                                                                     6
                                                                                = 4 cm
       ii) Perimeter kawasan berwarna
            = (4x4cm)+(5x4cm)+(3x4cm)+4cm+(2x4cm)+4cm+4cm+(2x4cm)+(2x4cm)+4cm
            = 16cm + 20cm + 12cm + 4cm + 8cm + 4cm + 4cm + 8cm + 8cm + 4cm
            = 88cm
Jawapannya : D. 88

S.37

J.37 i) Panjang QT = 32
                                   4
                               = 8 cm
       ii) Panjang sisi tepi satu segitiga berwarna = 8
                                                                               2
                                                                            = 4cm
      iii) Luas satu segitiga berwarna = (Tapak x Tinggi)
                                                                       2
                                                         = ( 4 x 4)
                                                                 2
                                                         = 8cm2
    iv) Jumlah segitiga   = 7
     v) Jumlah luas semua segitiga = 7 x 8cm2
                                                      = 56cm2
Jawapannya : D. 56

S.38

J.38 i) Isipadu kuboid Y = 8cm x 6cm x 5cm
                                        = 240cm3
      ii) Isipadu kuboid X = 4 x isipadu kuboid Y
                                       = 4 x 240cm3
                                       = 960 cm3
     iii) Isipadu kubioid X = Luas kawasan berwarna x 12cm
     iv) Maka,
           960 cm3    =  Luas kawasan berlorek x 12cm
    v) Oleh itu,
        Luas kawasan berlorek = 960cm3
                                                    12 cm
                                             = 80cm2
Jawapannya : D. 80

S.39

J.39 i)  i) Isipadu kuboid S = 2cm x 2cm x 2cm
                                            = 8cm3
ii) Isipadu kuboid T = 30 x isipadu kuboid S
                                 = 30 x 8cm3
                                 = 240 cm3
iii) Isipadu kubioid X =Panjang x Lebar x Tinggi
                                   = 6cm x 4cm x Tinggi
                                   = 24 cm2 x Tinggi
iv) Maka,
                            240 cm3 =   24cm2 x Tinggi
v) Oleh itu,
        Tinggi kuboid T   = 240cm3
                                          24 cm2
                                      = 10cm
Jawapannya : B. 10

S.40

J.40
i) Mula-mula, kira luas segiempat yang mengandungi segitiga R seperti rajah di atas.
a) Luas segiempat R = 4 unit x 8 unit
                              = 32 unit2
b) Kemudian kira luas setiap segitiga kecil 1, 2 dan 3 di dalam segiempat R tersebut
Segitiga 1r = (4 unit x 3 unit)
                              2
                  = 6 unit2
Segitiga 2r = (4 unit x 4unit)
                                 2
                  = 8unit2
Segitiga 3r = (8 unit x 1unit)
                               2
                  = 4unit2
c) Luas segitiga R = Luas Segiempat R - Luas segitiga 1 - luas segitiga 2 - luas segitiga 3
                              = 32 - 6 - 8 - 4
                              = 14 unit2
ii) Ulangi cara diatas untuk mencari luas segitiga W,X,Y dan Z
a) Luas segitiga W = 32 - 4 - 6 - 8
                               = 14 unit2
b) Luas segitiga X = 24 - 12
                               = 12 unit2
c) Luas segitiga Y = 40 - 10 - 8 - 4
                              = 18unit2
d) Luas segitiga Z = 32 - 8 - 8
                              = 16unit2

Berdasarkan jawapan di atas, segitiga W mempunyai luas yang sama dengan segitiga R
Jawapannya : A. WSekian dan Selamat Maju Jaya
Sekiranya ada pertanyaan, sila kemukakan di ruangan komen......

0 comments:

Post a Comment